Donate Now
 

Donation Options

Credit Card bit

תנאי שימוש Featured

תנאי שימוש באתר עמותת ידידי מגן דוד  אדום בישראל

מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתר של ידידי מגן דוד אדום בישראל

חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

מהו האתר של ידידי מגן דוד אדום בישראל (להלן: ידידי מד"א)?

האתר מציג בפניך מידע כללי על השירותים אשר מציעה עמותת ידידי מד"א.

למי מיועד האתר?

עמותת ידידי מד"א מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י ידידי מד"א. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה ידידי מד"א ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, ידידי מד"א אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא לידידי מד"א בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות ידידי מד"א באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את עמותת ידידי מד"א, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן. הינך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופיעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ידידי מד"א בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את ידידי מד"א, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

ידידי מד"א רשאית לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידה באתר.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים- Links?

במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא לידידי מד"א בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. ידידי מד"א אינה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, ידידי מד"א אינה מתחייבת כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. ידידי מד"א רשאית לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר ורשאית להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

מסכים לכל האמור במסמך זה.

מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של ידידי מד"א, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.

מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את ידידי מד"א מכל אחריות בעניין זה.

מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.

מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ידידי מד"א על פי כל דין, במקרים בהם ידידי מד"א יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא ידידי מד"א רשאית להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של ידידי מד"א, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר ידידי מד"א ימצא לנכון.

ידידי מד"א תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעותCOOKIES) במקרים הבאים:

לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שידידי מד"א ו/או צדדים שלישיים מציעיםו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.

על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי ידידי מד"א ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה ידידי מד"א תהיה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור:

1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת

2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך

3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון

4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.

ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.

לצורך תחזוקת האתר.

לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מידידי מד"א בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת לידידי מד"א לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נשתדל להיענות לפנייתך.

ידידי מד"א יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כלדין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. ידידי מד"א שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע

ידידי מד"א תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת ידידי מד"א אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך ידידי מד"א לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות שלאחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

מהי עלות השימוש באתר?

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, ידידי מד"א אינה גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה וידידי מד"א תחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

מהי אחריותה של ידידי מד"א לגבי האתר?

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין ידידי מד"א מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או במכל לא ביחס:

(1) למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו

(2) לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר

(3) לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו

(4) לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

ידידי מד"א לא תהא אחראית מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידעו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת ידידי מד"א.

במקרים בהם ידידי מד"א תביא לידיעתך מידע על שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, ידידי מד"א לא תישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטיים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות ידידי מד"א לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך ידידי מד"א אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיוב'.

לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי ידידי מד"א ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני

ידידי מד"א הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם ידידי מד"א מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מידידי מד"א. כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של ידידי מד"א בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת צדדים שלישיים רלבנטיים, לפי העניין, בכתב ומראש.

סעיף זה תקף בכל האתרים של ידידי מד"א ובכל השפות.

האם ידידי מד"א תשנה את האתר או תפסיק את פעולתו?

ידידי מד"א תהא רשאית לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. ידידי מד"א תהא רשאית להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לידידי מד"א בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם ידידי מד"א תיתן תמיכה למשתמשים באתר?

מעבר לעזרה השוטפת אשר ידידי מד"א מציעה למשתמשים באתר, ידידי מד"א אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לידידי מד"א בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו שלהסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

האם ידידי מד"א תשנה את תנאי השימוש באתר?

ידידי מד"א תהא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

פרסום באתר

ידידי מד"א אינו אחראי לפרסומות, תוכנם, סגנונם, עיצובם ו/או התמונות הכלולות בהם. כל המודעות מפורסמות באחריותו הבלעדית והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי הוא זכאי כדין לפרסם המודעה. כל הזכויות שמורות, אין להעתיק מידע זה ללא אישור בכתב.

שונות

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.

כל השתהות של ידידי מד"א בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של ידידי מד"א מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.

כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

ידידי מד"א רשאית להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.

תקנון תרומות של עמותת ידידי מד"א בישראל, מס 580430197 מרחוב יגאל אלון 60 תל אביב:

 כל שימוש באתר האינטרנט של ידידי מד"א בישראל, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו.

אנא קראו את התקנון בעיון .

א. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
ב. ידידי מד"א בישראל מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צורכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית.
ג. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.
ד. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בתוך 33 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט ע"פ חוק הגנת הצרכן. ידידי מד"א בישראל  תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את ידידי מד"א בישראל בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
ה. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה, על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם ידידי מד"א בישראל.
ו. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
ז. ידידי מד"א בישראל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ח. פרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.
ט. אני מאשר כי אני כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
י.  אני מאשר שקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.
יא. מדיניות הגבלת פרטיות: ידידי מד"א בישראל מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים והעמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי.
יב. מדיניות הגבלת אחריות: כספי התרומה יופנו לחשבון הבנק של ידידי מד"א בישראל לצורך פעילויות העמותה.
יג. על כל תרומה יישלח אישור תשלום בדוא"ל.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

 

content

Registration
Register to create a project
Already Registered? Click here

Welcome Back!
CLOCK HERE TO REGISTER
OR
Forgot my password